Tag Archives: bánh trứng kiến Tuyên Quang

Bánh trứng kiến Tuyên Quang

Mùa bánh trứng kiến Tuyên Quang
Mùa bánh nếp nhân trứng kiến của Tuyên Quang bắt đầu vào tháng 4 hàng năm và kéo dài cho đến khoảng giữa tháng 5 ...